Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia

    Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".

Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií.

Pasport miestnych komunikácii je tvorený:

  • Textovou časťou
  • Tabelárnou časťou
  • Mapovou časťou

 Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkov tvorené pre obec ako celok. Tieto sú spracované a prezentované:

  • v klasickej (papierovej) forme – textové zostavy, tabuľky a grafické výkresy.
  • v digitálnej forme