Zoznam činností:

 • projektovanie ciest
 • projektovanie miestnych komunikácií vrátane cyklistických chodníkov a peších zón
 • projektovanie účelových spevnených plôch a komunikácií
 • projektovanie parkovísk
 • projekty vjazdu na pozemok a k rodinným domom, napojenie pozemkov na verejnú sieť
 • projekty dopravného značenia a organizácie dopravy
 • projekty pre vydanie rozkopávkového povolenia
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • pasport miestnych komunikácií
 • pasport dopravného značenia
 • rozpočtovanie objektov dopravných stavieb
 • vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb
 • inžinierska činnosť v stavebníctve

Kontakt

Ing. Vladimír Pisarik WIND Javorová 4
010 07 Žilina
+421 903 555 923
pisarikv@gmail.com