Ing. Vladimír Pisarík WIND

Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia

           Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý znie: "Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu". Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií.

Pasport miestnych komunikácií je tvorený:

  • Textovou časťou
  • Tabelárnou časťou
  • Mapovou časťou

Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkov tvorené pre obec ako celok. Tieto sú spracované a prezentované:

  • v klasickej (papierovej) forme - textové zostavy, tabuľky a grafické výkresy
  • v digitálnej forme